User Tools

Site Tools


dokumendid:liikmestaatused

Liikmestaatused


MTÜ TTÜ ROBOTIKLUBI
LIIKMESTAATUSTE MÄÄRUS
Tallinn, 30. september 2009.a.
MTÜ TTÜ Robotiklubi liikmestaatuse määramise kord
MTÜ TTÜ Robotiklubi liikmestaatuste määrus

1. Üldsätted

1.1. MTÜ TTÜ Robotiklubi (edaspidi Klubi) liikmestaatuse omistamise otsustab MTÜ TTÜ Robotiklubi juhatus (edaspidi Juhatus).

2. Liikmestaatused

2.1. Klubi liikmeskond
2.1.1. Liikmeskonna moodustavad liikmestaatust „Liige,“ „Aktivist“ või „Vilistlane“ omavad isikud.
2.1.2. Liikmestaatus “Liige“ on isikul, kes on Klubi juriidiline liige.
2.1.3. Liikmestaatused ”Aktivist” ja ”Vilistlane” on toetava iseloomuga organisatsiooni kuuluvatel isikutel, kes ei ole juriidiliselt Klubi liikmed. Sellest tulenevalt ei oma nad ka hääleõigust.
2.1.4. Juhatus revideerib liikmeskonna nimekirja vähemalt kord aastas.
2.1.4.1. Isikule, kes vastab liikmestaatuse eeldustele, omistatakse tema soovi korral vastav liikmestaatus.
2.1.4.2. „Liige,“ „Aktivist“ või „Vilistlane,“ kes ei täida oma kohustusi, arvatakse välja liikmeskonnast.
2.1.5. Liikmestaatuste eeldused, õigused ja kohustused on sätestatud punktides 2.2 - 2.4.3

2.2. Aktivist

2.2.1. Eeldused:

 1. Omab tahet olla Klubi tegemistega seotud.
 2. On osalenud vähemalt ühel Klubi koolitusel, projektis või üritusel.
 3. On tutvunud Klubi sisekorraeeskirjaga.

2.2.2. Õigused:

 1. Osaleda Klubi projektides, koolitustel või motivatsiooniüritustel.
 2. Omada Klubiruumile ligipääsu Klubi liikme juuresolekul.
 3. Kasutada Klubi inventari Klubi liikme juuresolekul.
 4. Omada Klubi liikme näol isiklikku mentorit.
 5. Kandideerida Klubi liikmeks.

2.2.3. Kohustused:

 1. Osaleda aktiivselt Klubi tegevustes.
 2. Astuda hiljemalt aasta pärast liikmestaatuse „Aktivist“ omandamist Klubi vähemalt ühe töögrupi liikmeks.
 3. Hoida Klubi mainet väärika ja esinduslikuna.
 4. Hoida Klubi ruume ja vara korras ning puhtana.
 5. Järgida Klubi sisekorraeeskirja.
 6. Koostada endale Klubi kodulehel profiil.

2.3. Liige

2.3.1. Eeldused:

 1. On olnud vähemalt aasta jooksul aktiivselt seotud Klubi tegevustega.
 2. On valmis jätkuvalt panustama Klubi tegevustesse.
 3. On näidanud üles vastutustundlikkust.
 4. Tunneb Klubi põhikirja, sisekorraeeskirja, töökorra määrust ja liikmestaatuste määrust.
 5. Teab “Liikme” õiguseid ja kohustusi.

2.3.2 Õigused:

 1. Eelisõigus osaleda Klubi projektides, koolitustel ja motivatsiooniüritustel.
 2. Pääseda iseseisvalt ligi Klubi ruumile ja kasutada sealset vara.
 3. Viia läbi ja juhtida Klubi nime all ja Klubi ressursse kasutades projekte, koolitusi ja üritusi.
 4. Omada hääleõigust Klubi üldkoosolekul.
 5. Kandideerida Juhatusse.

2.3.3 Kohustused:

 1. Osaleda Klubi üldkoosolekutel.
 2. Võtta aktiivselt osa vähemalt ühe töögrupi tegevusest.
 3. Olla võimalusel ja “Aktivisti” soovil talle mentoriks.
 4. Hoida Klubi mainet väärika ja esinduslikuna.
 5. Hoida heaperemehelikult Klubi vara ning täita sisekorraeeskirja.
 6. Täita põhikirja nõudeid.
 7. Tagada enda profiili ajakohasus Klubi kodulehel.

2.4. Vilistlane

2.4.1. Eeldused:

 1. On olnud eeskujulik Klubi “Liige”.
 2. On märkimisväärselt panustanud Klubi tegevustesse.

2.4.2. Õigused:

 1. Osaleda Klubi projektides, koolitustel ja motivatsiooniüritustel.
 2. Viia läbi Klubi sisekoolitusi.
 3. Osaleda Klubi töögruppide tegevustes.

2.4.3. Kohustused:

 1. Hoida Klubi mainet väärika ja esinduslikuna.

3. Lõppsätted

3.1. Juhatusel on õigus mis tahes liikmestaatust omav isik liikmeskonnast välja arvata juhul, kui viimane on tahtlikult rikkunud Klubi käesolevat määrust, Klubi põhikirjast tulenevaid sätteid, selle liikmeskonna mainet või ületanud arenenud ühiskonnas kehtivaid moraalinorme.

dokumendid/liikmestaatused.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1