User Tools

Site Tools


dokumendid:tookord

Töökord


MTÜ TTÜ ROBOTIKLUBI
TÖÖKORRA MÄÄRUS
Tallinn, 31. august 2010.a.
MTÜ TTÜ Robotiklubi töökorra määramise kord.
MTÜ TTÜ Robotiklubi töökorra määrus
MTÜ TTÜ Robotiklubi töökorra määrus

I ÜLDSÄTTED

1.1 MTÜ TTÜ Robotiklubis (edaspidi Klubi) on viis töögruppi (lühendatult grupp):

 1. Arengugrupp
 2. Haridusgrupp
 3. Tehnikagrupp
 4. Sotsiaalgrupp
 5. Haldusgrupp

1.2 Töögruppidel on juhid (edaspidi grupijuht), kelle määrab Klubi juhatus (edaspidi Juhatus), soovitavalt Juhatusest endast.
1.3 Juhatus valib enda seast Klubile tegevjuhi (edaspidi Tegevjuht), kes on ühtlasi ka arengugrupi juht. Tegevjuhi põhiülesandeks on tagada organisatsiooni areng ja esindatus.
1.4 Liikmeskonna töögruppidesse jagunemise otsustab Juhatus või grupijuht isiku soovide, iseloomu ja oskuste järgi. Üks isik võib kuuluda mitmesse töögruppi.
1.5 Töögrupid toimivad koosoleku vormis. Koosolekud toimuvad vähemalt korra kvartalis.
1.6 Aasta jooksul peab toimuma vähemalt 3 üldkoosolekut:

 1. Aasta alguses toimuval üldkoosolekul kinnitatakse Klubi aastane tegevuskava ja eelarve.
 2. Kevadisel üldkoosolekul valitakse uus juhatus ning kinnitatakse majandusaasta aruanne.
 3. Suvelõpu üldkoosolekul vaadatakse üle tegevuskava teiseks poolaastaks.


II TÖÖGRUPID

2.1 Arengugrupp:
2.1.1 Grupi eesmärk on vastutada organisatsiooni jätkusuutliku arengu ja efektiivse toimimise eest. Sealjuures koolitada Klubile jätkusuutlikke liidreid.
2.1.2 Grupi ülesanded ja tegevusvaldkonnad:

 1. Koostada Klubi arengukava.
 2. Koostada Klubi iga-aastane tegevuskava ja eelarve.
 3. Korraldada Klubi sisekoolitusi organisatoorsetel teemadel.
 4. Parendada töökorraldust.
 5. Otsida võimalusi liikmete motiveerimiseks.
 6. Arendada Klubi dokumente ja dokumendimalle.
 7. Viia läbi liikmeskonna seas iga-aastane küsitlus, uurimaks liikmeskonna huve, rahulolu ja probleeme.

2.2 Haridusgrupp:
2.2.1 Grupi eesmärk on vastutada Klubi koolituste läbiviimise ja õppematerjalide loomise eest. Arendada seeläbi klubi liikmeskonna teadmisi ja praktilisi oskusi ning luua võimalused robootikavaldkonnaga tegelemiseks väljaspool klubi.
2.2.2 Grupi ülesanded ja tegevusvaldkonnad:

 1. Läbi viia robotiehituse õppeainet.
 2. Läbi viia robootika- ja tehnikaalaseid koolitusi.
 3. Robootikaalaste artiklite ja õppematerjalide loomine.
 4. Korraldada klubisisene oskusteabe kasutamine.
 5. Organiseerida seminaride külastamist ja ekskursioone.
 6. Teha koostööd oma eriala spetsialistidega ja organisatsioonidega.

2.3 Tehnikagrupp:
2.3.1 Grupi eesmärk on vastutada võistlusrobotite- ja teadusprojektide (edaspidi projektid) õnnestumise eest. Osaleda edukalt võistlustel ja olla tegija teaduses.
2.3.2 Grupi ülesanded ja tegevusvaldkonnad:

 1. Analüüsida projektide tehnilist ja ressursilist teostatavust.
 2. Juhtida arendus- ja robotiehitusprojektide läbiviimist.
 3. Pidada arvet projektide aja, kulude ja inimeste üle.
 4. Tõsta järjekindlalt tehnilist taset ja kvaliteeti.
 5. Koostada projektide aruandeid.
 6. Demonstreerida saavutusi.

2.4 Sotsiaalgrupp:
2.4.1 Grupi eesmärk on vastutada klubi sotsiaalelu korraldamise eest. Tugevdada seeläbi klubi ühtekuuluvustunnet ning teha Klubi kuuldavaks ja nähtavaks nii TTÜs kui terves Eestis.
2.4.2 Grupi ülesanded ja tegevusvaldkonnad:

 1. Korraldada motivatsiooniüritusi ja vabaaja väljasõite.
 2. Luua Klubi sümboolikat.
 3. Korraldada väljasõite robootikasündmustele.
 4. Luua kontakte teiste organisatsioonidega.
 5. Levitada klubi uudiseid ja olulist infot.
 6. Korraldada esindusüritusi.

2.5 Haldusgrupp:
2.5.1 Grupi eesmärk on vastutada klubi infrastruktuuri (vara, ruum ja IT teenused) toimimise eest. Luua seeläbi paremad võimalused Klubi toimimiseks.
2.5.2 Grupi ülesanded ja tegevusvaldkonnad:

 1. Tagada klubiruumi korrashoid ja puhtus.
 2. Muuta ruumi kasutamist ergonoomilisemaks.
 3. Tagada inventari, töövahendite ja materjalide olemasolu.
 4. Korraldada ligipääs Klubi ruumile.
 5. Klubi arvutite, võrguketta, SVN serveri, veebilehe, veebikaamera ja meiliaadresside (edaspidi IT-teenused) haldamine.
 6. Õpetada liikmeskonnale IT teenuste kasutamist.


III LÕPPSÄTTED

3.1 Juhatus võib moodustada ajutisi või püsivaid töögruppe konkreetsete ülesannete ja vastutusalade täitmiseks.
3.2 Täiendavate ülesannete täitmiseks kaasavad töögrupid vajadusel inimesi tervest liikmeskonnast.

IV SELGITAV SKEEM (Otsustusahel)

dokumendid/tookord.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1