User Tools

Site Tools


juhendid:veebileht

Robotiklubi veebilehe kasutusjuhend

Et säilitada kogu lehe ulatuses ühtset stiili ja sidusust, tuleb järgida mõningaid eeskirju ja nõuandeid. Esmalt on kasulik aga selgeks teha, mismoodi leht on üles ehitatud.

Kui kingile klikkides tuleb blank leht ilma muutmise nuputa

Robotiklubi saidil on mõned lehed niiviisi kadunud, et nad on justkui olemas, aga paremal nurgas pole nuppe “edit this page” jne, ning lehte avades pole kirja “Seda lehte veel ei ole, sa pead selle tekitama”. See tähendab, leht on puhas valge. Näidis: https://www.robotiklubi.ee/juhendid/naidis

Tegelikult on seal all leht olemas. Ei ole ekspert, aga kuna just vanemad leheküljed ei tööta ja hiljem loodud töötavad, siis eeldan, et mingi dokuwiki uuendusega on kala tekkinud.

 • Kala fiximine:
  • Kala tekib, kui leheküljele on pandud pilt formaadis:
   • [{{ :projektid:tinavile:pildid:transparent_render.png?200|3D model of Tinavile}}]
  • Ehk siis on kantsulgudesse kogu see mant pandud. Fix ongi, et võta kantsulud ära:
   • {{ :projektid:tinavile:pildid:transparent_render.png?200|3D model of Tinavile}}
  • Kuna *Edit this page* nuppu pole, siis tuleb ise URLi lõppu lisada: *?do=edit&rev=0*

Palun, kui leiate/satute säärasele leheküljele, siis palun võtke 1 minut ja tehke see kiire parandus ära.

Lehe ehitus

Robotiklubi veebileht on loodud DokuWiki nimelise dokumentatsioonide koostamise tarkvara baasil. Tegu on Wikipedia tarkvara analoogiga - selles on palju lehti, mis on jaotatud kataloogidesse ja mis viitavad üksteisele. Kataloog on põhimõtteliselt namespace sünonüüm. Kataloog paistab kataloogina välja failihalduris ja veebilehe aadressis, kuid lehesisestes viitades on kataloogid ja lehe nimed kaldkriipsu asemel eraldatud kooloniga.

Iga lehe tekitamiseks või muutmiseks on tekstisisestuskast. Sisestus toimub vorminguelemente kasutades - täpsemalt loe siit. Sisestuskasti kohal on lisaks vorminguelementide nuppudele ka failihalduri avamise nupp (pildiraami ikooniga). Failihalduri kaudu saab veebi üles laadida pilte ja muid faile, mida lehel kuvada või millele viidata. Failihalduris on samasugune kataloogipuu nagu mujal lehelgi.

Eeskirjad / juhendid

Nimed

Kataloogide ja lehtede nimedes tuleb kasutatada ainult väikeseid ladina tähti, numbreid ja tühikut. Neis ei tohi kasutata täpitähti ja need ei tohi alata numbriga. Nimed peab valima võimalikult lühidad ja konkreetsed. Kui on vaja lehele viidata, saab viidale määrata loetavamal kujul alternatiivse teksti. Kuna veebiaadressides ei saa olla tühikuid, siis seal asendatakse need alakriipsuga - ei maksa end sellest häirida lasta.

Näide: Leht pärisnimega “Tänased uudised” tuleb salvestada nimega “tanased_uudised”.

Aja esitus

Kõik kuupäevad tuleb esitada formaadis pp.kk.aaaa sest siis tuvastab veebilehe mootor need kuupäevadena ära, tõstab esile ja seob nad kalendriga. Kellaajad peavad olema formaadis tt:mm. Kuupäevale järgnev kellaaeg peab olema ühe tühikuga eraldatud.

Lehele viitamine

Kui leht asub kohalikus veebiruumis, siis tuleb sellele teha siseviit kujul:

[[kaust1:kaust2:kaust3:leht|pealkiri]]

Kui viidatakse alamlehele, siis pole võib kasutada relatiivset aadressi kujul:

[[@:alamkaust1:alamkaust2:alamkaust3:leht|pealkiri]]

Kui viidatav leht asub väljaspool, tuleb sellele viidata kujul:

[[http://www.domeen.com/nimi|pealkiri]]

Nagu öeldud, siis lehe nimi peab olema ladina tähestikus, suhteliselt konkreetne jms. Kuid pealkirja võib viidale panna ükskõik millise.

Lehe loomine

Uue lehe peab tekitama sisuliselt sobivasse kataloogi. Kui sobivat ülemkataloogi pole, tuleb see ise tekitada ja nimetada selliselt, et ka edaspidi sobiksid sinna samasisulised alamlehed. Lehe algusesse on viisakas panna esimese taseme pealkirjana (H1) lehe pealkiri - põhjus ka selles, et aadressiribalt nähtav lehe nimi ei pruugi piisavalt informatiivne olla (vaata nimede eeskirja).

Näide: Soovitakse luua leht “2007. aasta talvise õlleõhtu muljed”. Et veebis pole ühtegi sobivat kataloogi selle jaoks ja juurkataloogi see ka päris ei sobi, kuna õlleõhtuid võib veelgi tulla, siis tuleb see kataloog ise tekitada. Sobiv nimi ülemkataloogiks oleks “yritused”. Selleks tuleb veebisirvija aadressiribale kirjutada “http://www.robotiklubi.ee/yritused/olleohtu_2007_talv” ja kui avaneb aken tekstiga “Seda lehte veel pole”, siis vajutada seal tekitamise nuppu. Uuele lehele saab viidata järgnevalt:

[[yritused:olleohtu 2007 talv|Õlleõhtu muljed]]

Piltide ja failide üleslaadimine

Pilte ja faile saab üles laadida toimetamise akna kohal asuval tööriistaribal pildiraami nuppu vajutades. Avaneb failihalduri aken mille vasakus servas on kataloogipuu ja paremas failide üleslaadimise kast koos avatud kataloogis asuvate failide loeteluga.

Faili üleslaadimiseks tuleb üleslaadimise kasti ülemise lahtri kõrval vajutada “Browse” nuppu millega saab valida oma arvutis oleva faili. Alumisse lahtrisse saab kirjutada faili nime mille all see serverisse laaditakse. Uue faili nime ette saab kirjutada ja kooloniga eraldada kataloogi nime kuhu fail laadida - seda on tarvis kui pole veel loodud kataloogi kuhu fail lisada.

Kui lehele on vaja lisada dokumente, skeeme ja muid sisulisi faile, tuleb need laadida üles samasse kataloogi kus leht ise asub. Kui samaliigilisi faile on palju, on soovitav luua vastavanimelised alamkataloogid. Fotod, kui neid on mitmuses ja neil on rohkem kunstiline kui tehniline väärtus, tuleb laadida galerii juurkataloogi lehe-nimelisse alamkataloogi. Fotod peaksid olema suurusega vähemalt 800×600, kuid mitte suuremad kui 1600×1200. Suur foto on õigustatud mõne seadme detailsemaks esitamiseks. Galeriides kuvatakse fotosid siiski 800×600 formaadis.

Faili või pildi saab lehele panna failihalduris selle peale vajutades. Tekib failiviit kujul:

{{kaust1:kaust2:kaust3:failinimi.xxx}}

Failiviidale, nii nagu lehe viidalegi saab määrata teistusuguse pealkirja. Näiteks:

{{kaust1:kaust2:kaust3:failinimi.xxx|Skeem}}

Kui fail asub samasuguses kataloogipuus nagu leht isegi, võib failiviidas kasutada relatiivset aadressi. Näiteks selliselt:

{{@:failinimi.xxx|Skeem}}
{{@:alamkaust:failinimi.xxx|Skeem}}

Näide

On tehtud leht “projektid:robot_r1” ja soovitakse sinna lisada pilte “skeem_alt.png” ja “skeem_pealt.png”. Selleks on vaja lehte toimetada, avada failihaldur ja liikuda selles kataloogi “projektid:robot_r1”. Seejärel tuleb üleslaadimise lahtri kõrval asuva “Browse” nupu abil valida oma arvutist pilt “skeem_alt.png”, uueks nimeks määrata “skeemid:skeem_alt.png” ning “Lae üles” nuppu vajutada. Tehakse “skeemid” alamkataloog kuhu satub ka üles laetud fail. Teise faili laadimisel pole vaja enam nime muuta sest alamkataloog on tehtud ja kui see failihalduris ka ees on läheb teine pilt esimese juurde.

Pärast üleslaadimist tuleb vajutada esimese pildi peale mille tulemusena failihaldur sulgub ja lehele tekib viit:

{{projektid:robot_r1:skeemid:skeem_alt.png}}

Sellega on esimene pilt lehel olemas - nüüd tuleb failihaldur uuesti avada ja seekord vajutada teise pildi peale.

Lehe kustutamine

Lehte saab kustutada, kui sisestusaknas kogu selle sisu tühjaks teha ja leht salvestada - leht kustub automaatselt. Lehel viidatud faile saab kustutada failihalduri abil, kuid selleks ei pea sugugi sel lehel olema, mille faile kustutada soov on - failihalduris saab kataloogides orienteeruda ja ka leheväliste failidega tegeleda.

Lehe ümbertõstmine

Puudub võimalus katalooge ja lehtesid ümber nimetada. Ainus võimalus on uue nimega leht tekitada ja vana ära kustutada. Vana lehe kustutamine on ümbertõstmise puhul kohustuslik tegevus - vastasel juhul jääks veebi palju prahti maha, mis hiljem võib segadusi tekitada. Kui vanal lehel on faile, tuleb ka need ümber tõsta, ehk siis uude kohta lisada ja vanast eemaldada. Iga lehe all on viide veebi sisukorrale kust saab lihtsalt üles leida vanad lehed, mida kustutada.

Sisu-spetsiifilised eeskirjad

Projektid

Iga projekti puhul ära märkida, kes sellega tegelevad ja viidata konkreetse isikule profiilile. Liikme profiilis samuti ära märkida projektid, millega ta seotud on.

Muud õpetused

juhendid/veebileht.txt · Last modified: 2022/04/28 20:24 by 127.0.0.1